Privacy policy

Qwiek BV, gevestigd aan de Euregiopark 4, 6467JE Kerkrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Qwiek BV
Euregiopark 4
6467JE Kerkrade
+31 45 3690510
www.qwiek.eu

 

QWIEK BV kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, de producten van Qwiek BV (hierna genoemd “Producten”) en/of de mobiele applicatie van QWIEK BV (hierna genoemd “App”) (zoals maar niet beperkt tot heatmaps, opnames van uw surfgedrag, IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Camerabeelden
 • Communicatievoorkeur
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan QWIEK BV (bv. tijdens correspondentie met QWIEK BV)
 • QWIEK BV verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van QWIEK BV via het Producten en/of de App. Zo zal QWIEK BV, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, het Platform en/of de App, van welke webbrowser u gebruik maakt en welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat QWIEK BV toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, het Platform en/of de App.

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het opvragen van een offerte
 • Het aanmaken van een account
 • Een samenwerking met QWIEK BV
 • Het bezoeken van de Website
 • Het bezoeken van de kantoren van QWIEK BV
 • Het downloaden en/of aankoop van een product
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van QWIEK BV, al dan niet middels de Website, een Product en/of de App, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief en/of de blog (al dan niet via de Website)
 • Het inschrijven voor een Qwiek.vriend, seminarie en/of evenement
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u customer support contacteert)
 • Correspondentie met en uitgaande van Qwiek BV
 • Het meedelen aan QWIEK BV van ideeën betreffende de verbetering van de diensten, een Product en/of de App
 • Het uitwisselen van business cards
 • Een koppeling tussen een Product en sociale netwerk platformen

De door QWIEK BV verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

QWIEK BV kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Aanmelding van bezoekers wanneer u de QWIEK BV kantoren bezoekt
 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met QWIEK BV (incl. de opvolging daarvan)
 • Het leveren van de diensten en/of producten van Qwiek BV, al dan niet middels de Website en/of de App, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het leveren van support/bijstand (bv. in geval van problemen)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • De terbeschikkingstelling van download producten
 • Het verzenden van nieuwsbrief en/of blog
 • Het bevestigen van de inschrijving voor een webinar, seminarie en/of evenement
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website, Product en/of de App
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Beveiliging van de QWIEK BV kantoren

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met QWIEK BV of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op QWIEK BV rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van QWIEK BV of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

QWIEK BV zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van QWIEK BV en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, het leveren van diensten en/of producten aan QWIEK BV (bv. onder aanneming) en databasemanagement). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, datacenter, hosting partners, externe IT-consultants en dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat QWIEK BV in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat QWIEK BV uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer QWIEK BV hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer QWIEK BV of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke QWIEK BV heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal QWIEK BV uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart QWIEK BV uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die QWIEK BV mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (QWIEK BV wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dpo@qwiek.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/wijzigen/verwijderen door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van QWIEK BV.

Beveiliging persoonsgegevens

QWIEK BV verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

QWIEK BV zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van QWIEK BV, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan QWIEK BV in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot uw account. QWIEK BV zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch met een derde deelt zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. QWIEK BV raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qwiek.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Update Privacy Verklaring

QWIEK BV is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. QWIEK BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer QWIEK BV Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop QWIEK BV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: dpo@qwiek.eu of

Via de post: QWIEK BV, Euregiopark 4, 6467JE Kerkrade (Nederland)

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop QWIEK BV deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop QWIEK BV uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

QWIEK BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. QWIEK BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld door Qwiek kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Qwiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Bovenstaande is eveneens van toepassing op berichten die Qwiek plaatst op online kanalen zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube. Wij streven er naar om u ook via deze kanalen altijd van actuele, volledige een nauwkeurige informatie te voorzien, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Qwiek of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Qwiek is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.